Tymczasowe aresztowanie/ niesłuszne zastosowanie/ rekompensowanie szkody i krzywdy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ niesłuszne zastosowanie/ rekompensowanie szkody i krzywdy
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 lutego 2007r., sygn. V KK 61/06
Treść:
Na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. rekompensowane mogą być jedynie szkoda i krzywda, będące bezpośrednim następstwem niesłuszności zastosowanego środka przymusu. Jeżeli natomiast w wyniku sposobu wykonania środka przymusu doszło do dalszych szkód, w szczególności takich, które powodują, że aresztowany czy zatrzymany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, nic nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu od Skarbu Państwa renty (art. 444 § 2 k.c.), także w postaci skapitalizowanej (art. 447 k.c.), na drodze procesu cywilnego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa, Wyd. Red. Palestry z 2007r. poz. 28

Zobacz również: