Podatki / wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki / wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Wyrok:
Wyrok NSA O/Gdańsk z 2003-11-20 I SA/Gd 1831/01
Treść:
Organ administracyjny może odmówić wydania zaświadczenia m.in. w sytuacji, gdy wnoszący podanie żąda potwierdzenia okoliczności faktycznych lub stanu prawnego, które nie wynikają z ewidencji i rejestrów lub innych danych będących w posiadaniu tego organu (art. 218 § 1 KPA a contrario) albo gdy żąda poświadczenia nieprawdy. W każdej z powyższych sytuacji postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia jest zgodne z prawem.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: