Wychowanie w trzeźwości/ sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych/

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Wychowanie w trzeźwości/ sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych/
Wyrok:
Uchwała SN dnia 20 listopada 1985 r., sygn. VI KZP 26/85
Treść:
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 43 ust. 1 cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z naruszeniem zakazu przewidzianego w art. 14 tej ustawy, może być również osoba nie zatrudniona w zakładzie handlowym lub gastronomicznym, która w wypadku, kiedy jest to zabronione, sprzedaje lub podaje (także nieodpłatnie) napoje alkoholowe. […] Artykuł 43 ust. 1 cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje m.in. karalność sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione. […] Użyty w art. 43 ust. 1 wyraz „kto", bez dalszego określenia zawężającego to pojęcie, wskazuje, że podmiotem tego przestępstwa może być każdy, kto narusza zakaz sprzedaży lub podawania (także nieodpłatnie) napojów alkoholowych. Stwierdzenie to nie dotyczy jednak wszystkich wypadków odpowiedzialności karnej na podstawie wymienionego przepisu (tj. art. 43 ust. 1 cyt. ustawy), gdyż w odniesieniu do zakazu przewidzianego w art. 15 cytowanej ustawy krąg podmiotów tego przestępstwa jest węższy. Artykuł 15 cytowanej ustawy zabrania ,,(...) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych" osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw. Prawie analogiczne unormowanie zawierał art. 1 § 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu. Uwzględniając to, że użyte w art. 15 cytowanej ustawy wyrazy „sprzedaż i podawanie" połączone zostały spójnikiem „i", należy przyjąć, iż przewidziany w tym przepisie zakaz ma zakres ograniczony i dotyczy tylko działalności podjętej w ramach takich placówek, które zajmują się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych, a więc jednostek handlowych lub gastronomicznych. Analogiczny pogląd został wyrażony w uchwale SN z dnia 29 września 1977 r. — VII KZP 36/77 (OSNKW 1977, z. 12, poz. 127) na tle uregulowań zawartych w ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: