Ochrona przyrody/ zezwolenie na usunięcie drzew/ kryteria decyzji odmownej

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Ochrona przyrody/ zezwolenie na usunięcie drzew/ kryteria decyzji odmownej
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r., sygn. IV SA/Wa 2017/06
Treść:
Decyzja w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew zależy od uznania organu, którego obowiązkiem jest dbałość o przyrodę, ochrona składników przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach. W ramach wykonywania tego obowiązku organ miał prawo uznać, iż sporne drzewa nie kwalifikują się do wycięcia. Zaś wskazując stronie na kwestię właściwej pielęgnacji drzew, której - mając na względzie wielkość drzew - może dokonać tylko przy pomocy odpowiednich służb, zrealizował kolejny cel ochrony przyrody w zakresie kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informację. W żadnej zaś mierze o wydaniu zezwolenia na usunięcie klonów pospolitych nie mogła zadecydować argumentacja strony co do braku zgody ubezpieczyciela na ubezpieczenie budynku będącego w posiadaniu strony, który rzekomo twierdził, iż drzewa te grożą przewróceniem się, zwłaszcza w sytuacji gdy przeprowadzone oględziny dowiodły, iż drzewa są obiektami żywymi, okazałymi, nie mają wyniesionego systemu korzeniowego, posiadają zdrowe pnie i korony, poza kilkoma suchymi gałęziami powstałymi na skutek zaniedbań w ich pielęgnacji.Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: