Postępowanie administracyjne/ dokumenty sporządzone w języku obcym/ zlecenie tłumaczenia z urzędu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ dokumenty sporządzone w języku obcym/ zlecenie tłumaczenia z urzędu
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 września 2004r., sygn. V SA/Wa 181/04
Treść:
Skoro organ nie zamierzał żądać od strony złożenia przetłumaczonych dokumentów do czego miał prawo, powinien zlecić tłumaczowi dokonanie ich tłumaczenia, we własnym zakresie. [….] W oparciu o treść art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oceniając sprawę we wskazany wyżej sposób należy uznać, że skarga jest uzasadniona. Zgromadzony w sprawie materiał, który stanowią wyłącznie złożone przez skarżącego dokumenty w języku niemieckim, nie pozwala na jego ocenę. Organ, którego obowiązkiem było wszechstronne wyjaśnienie sprawy i zgromadzenie materiału dowodowego, nie wykonał tego obowiązku w sposób właściwy, naruszając przy tym ustawę z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. Nr 90 poz. 999 z późn. zm.) o języku polskim, a konkretnie art. 4 i 5 tej ustawy, z których wynika obowiązek m.in. organów administracji do posługiwania się w swoim działaniu językiem polskim, a także posługiwania się dokumentami w tym języku. Skarżący jest osobą w podeszłym wieku, poza tym mieszka w Stanach Zjednoczonych, co bez wątpienia utrudnia kontakty z nim oraz prowadzenie korespondencji. Tym niemniej, skoro organ nie zamierzał żądać od strony złożenia przetłumaczonych dokumentów do czego miał prawo, powinien zlecić tłumaczowi dokonanie ich tłumaczenia, we własnym zakresie. Brak właściwie zgromadzonego materiału dowodowego powoduje naruszenie treści art. 6, 7, 8, art. 77 ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę organu na fakt, że przesyłanie korespondencji (w tym decyzji), bezpośrednio stronie, co oczywiście jest dozwolone powoduje, że w sprawie brak jest zwrotnych potwierdzeń odbioru, co nie pozwala w sposób bezsporny ustalić terminowości składania środków odwoławczych. Wskazać przy tym należy, że przy przesyłaniu pism z zagranicy datą dowodzącą zachowania terminu, jest data stempla polskiej placówki pocztowej lub złożenia w placówce konsularnej - art. 57 § 5 k.p.a. Przypomnieć przy tym trzeba, że możliwe jest także doręczanie pism urzędowych za pośrednictwem konsula gdyby organ widział taką potrzebę, co wynika z treści ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: