Podatki/ wskazania sądu w postępowaniu/ zasada pisemności urządzenie rejestrujące

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Podatki/ wskazania sądu w postępowaniu/ zasada pisemności urządzenie rejestrujące
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 3 października 2006r., sygn. I FSK 7/06
Treść:
1. Związanie wyrażonymi w orzeczeniu sądu wskazaniami co do dalszego postępowania obliguje organ do wykonania wytycznych sądu, lecz nie jest równoznaczne z tym, że w ramach ponownego rozpoznania sprawy, organ ten ma ograniczyć się jedynie do realizacji tychże wskazań, jeżeli dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy koniecznym okaże się wyjście ponad sprecyzowane przez sąd wytyczne postępowania. 2. Brak jest podstaw do umożliwienia stronie postępowania posługiwania się urządzeniami rejestrującymi zeznania uczestników postępowania dla własnych potrzeb. […] Odnośnie natomiast kwestii rejestrowania przez stronę postępowania zeznań świadków za pomocą dyktafonu, w sytuacji gdy w ustawie Ordynacja podatkowa nie przewidziano nawet możliwości utrwalania w takiej formie tego rodzaju czynności przez organ podatkowy, przyjmując na jej gruncie zasadę pisemności (por. art. 172 w zw. z art. 126 Ordynacji podatkowej), stwierdzić należy, że tym bardziej brak podstaw do umożliwienia stronie postępowania posługiwania się tego rodzaju urządzeniami rejestrującymi zeznania uczestników postępowania dla własnych potrzeb.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: