Ochrona przyrody/ plan zagospodarowania przestrzennego/ pozostawienie drzew

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Ochrona przyrody/ plan zagospodarowania przestrzennego/ pozostawienie drzew
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 marca 2006r., sygn. II OSK 477/05
Treść:
Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczające określony teren pod określonego rodzaju budownictwo same w sobie jeszcze nie przesądzają o tym, iż na danym terenie nie przewiduje się zadrzewień lub zakrzewień. Zasadą jest, iż budownictwo mieszkaniowe, a nawet budownictwo przemysłowe, nie wyklucza całkowicie istnienia zieleni na danym terenie, chyba iż wyraźnie, w ramach szczegółowych regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostanie tak rozwiązana kwestia zagospodarowania terenu, iż zachowanie istniejącej zieleni będzie niemożliwe, albo też przewidziana zostanie możliwość posadzenia drzew jedynie czasowo, to jest do czasu pełnego zrealizowania przewidzianego zainwestowania. Artykuł 47g ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.) odnosi się wyłącznie do takich drzew, które zostały posadzone już po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego takie zagospodarowanie danego terenu, które wyklucza ich pozostawienie w razie zrealizowania postanowień planu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: