Ochrona przyrody/ plan zagospodarowania przestrzennego/ usunięcie drzew

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Ochrona przyrody/ plan zagospodarowania przestrzennego/ usunięcie drzew
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2006r., sygn. IV SA/Wa 2006/05
Treść:
1. Efektem postępowania dowodowego przeprowadzonego w kwestii opłat za usunięcie drzew winno być ustalenie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w momencie sadzenia poszczególnych drzew. Oznacza to, iż podstawowe znaczenie ma to, jakie było przeznaczenie terenu w chwili, gdy dokonywano sadzenia drzew, a nie w chwili wydawania zezwolenia. Natomiast, w sytuacji gdy organ ustali, że drzewa przeznaczone do usunięcia są samosiejkami, rozważania w przedmiocie przeznaczenia terenu w planach zagospodarowania przestrzennego, tym samym obowiązywania planu, stają się zbędne i przepis art. 47g ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.) nie może znaleźć zastosowania. 2. Decyzja wydana na podstawie art. 47f ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody winna określać dokładnie termin (w zależności od uznania organu), do którego strona ma dokonać usunięcia drzew poprzez ich przesadzenie i od jego upływu będzie liczony bieg okresu dwuletniego odroczenia uiszczenia opłaty za przesadzenie drzew.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: