Postępowanie administracyjne/ stypendium unijne/ tryb rozstrzygnięcia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ stypendium unijne/ tryb rozstrzygnięcia
Wyrok:
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2006r. sygn. II SA/Ol 119/06
Treść:
W sytuacji gdy ustawodawca nie określi wyraźnie, w jakiej formie prawnej sprawa powinna być załatwiona, rozstrzygające znaczenie ma charakter sprawy oraz treść przepisów będących podstawą działania organu administracji publicznej, do którego właściwości należy załatwienie sprawy. Jeżeli z tych przepisów wynika, że w sprawie wymagane jest jednostronne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i konkretnego stosunku administracyjnoprawnego, to oznacza to, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto wskazać należy, że w przypadku gdy przepisy określające szczególny tryb postępowania nie zawierają przepisu odsyłającego, w zakresie nieuregulowanym, do stosowania ogólnych przepisów k.p.a. - właściwy organ administracji publicznej powinien zastosować uzupełniająco przepisy k.p.a., aby we właściwym trybie rozstrzygnąć indywidualną sprawę administracyjną. […] Sprawa przyznania studentowi stypendium unijnego, finansowanego ze środków działania 2.2. ("Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne") Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma charakter dwuetapowy. Pierwszy - etap administracyjnoprawny - składający się z trzech klasycznych faz postępowania administracyjnego, rozpoczyna się złożeniem wniosku, następnie jego rozpoznaniem i kończący się wydaniem stosownego rozstrzygnięcia. Po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku dochodzi do etapu drugiego, a mianowicie do zawarcia umowy cywilnoprawnej dotyczącej przekazania przyznanego stypendium. Niewątpliwie rozstrzygnięcia wydane w pierwszym etapie mają charakter władczy i jednostronny, kwalifikujący, bądź do zawarcia przyszłej umowy, bądź do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Uwzględniając zaś okoliczność, że przedmiotowe akty podejmowane są przez organ administracji publicznej w sprawie indywidualnej, przyjąć należy, że zarówno przyznanie stypendium unijnego, jak i odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej; jest to bowiem sprawa indywidualna z zakresu administracji publicznej, do której mają zastosowanie zarówno przepisy k.p.a., jak i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: