Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 33.2017 Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Dodano: 2020-05-06

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 33.2017  o tym,  że w dniu  06  maja 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu  akt oskarżenia przeciwko Damianowi K. i Piotrowi M. oskarżonym  o popełnienie wielu oszustw polegających na umieszczaniu  w latach 2016/2017, na portalach internetowych OLX, OTOMOTO i ALLEGRO ofert sprzedaży motocykli  Simson i Junak, samochodów osobowych i ich elementów, bez zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, i doprowadzenie przez to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wpłacających zaliczki za te pojazdy pokrzywdzonych w liczbie blisko 200 osób oraz o wyłudzenie pożyczek z banków i instytucji finansowych tj. o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk  inne.

 POUCZENIE POKRZYWDZONEGO
1.    Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).

2.    Pokrzywdzony, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych, wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk).

3.    Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4.    Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony a także prokurator, zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego (wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).