Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.7.2020. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zobacz   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-27

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług elektrycznych w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.15.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: A.T.ELEKTRO Trzaskawka Aleksandra, ul. Akacjowa 11 lok. 25, 66-016 Czerwieńsk

  data umieszczenia informacji: 2020-03-25

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.14.2020.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy  

  Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie ma możliwości jej zwiększenia.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-20

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.   Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.12.2020. 
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.    
  Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-10

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11, PO VII WB 261.1.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa
  Formularze
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-02-07

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług serwisowych okresowych konserwacji oraz bieżących napraw urządzeń biurowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.6.2020.   
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę (uzyskując łącznie 95,79 pkt w toku oceny ofert) przedłożyła firma:
  PaRa s.c. Rafał i Justyna Kucharscy
  al. Wojska Polskiego 25a/8
  65-077 Zielona Góra

  data umieszczenia informacji: 2020-01-29

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług konserwacji oraz bieżących napraw systemów telefonicznych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.1.2020.  
  Zapytanie ofertowe  
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-01-09

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.41.2019.  
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie - kwalifikacje - zał. nr 3
  Oświadczenie - RODO - zał. nr 4

  data umieszczenia informacji: 2019-10-31