Prawo Narodów Zjednoczonych1. Karta Narodów Zjednoczonych - czytaj

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka -czytaj

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - czytaj

4. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - czytaj

5. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej - czytaj

6. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania - czytaj

7. Konwencja o prawach dziecka - czytaj

8. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet - czytaj