Cudzoziemcy/ nadanie statusu uchodźcy/ konieczność indywidualnej oceny

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Cudzoziemcy/ nadanie statusu uchodźcy/ konieczność indywidualnej oceny
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2006r., sygn. V SA/Wa 532/06
Treść:
1. Zniszczenie mienia, przeżycia związane z zatrzymaniem i wywieraną przez napastników presją, brak akceptacji środowiska dla wyznawanej religii przesądzają, zwłaszcza na tle ogólnej sytuacji geograficzno - historycznej regionu, iż Czeczenia jest krajem, w którym prawo cudzoziemca i jego najbliższych do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w rozumieniu art. 97 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP byłoby zagrożone. Dla nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy niezbędne jest natomiast zindywidualizowanie prześladowań, których powody ściśle określa Konwencja Genewska oraz zobiektywizowanie obaw przed tymi prześladowaniami. 2. Legalny wyjazd z kraju i brak zindywidualizowanych prześladowań cudzoziemca przed opuszczeniem przez niego Czeczenii pozwalał na przyjęcie, iż brak jest uzasadnionej obawy przed ewentualnymi przyszłymi represjami skierowanymi wprost do cudzoziemca.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: