Pranie pieniędzy/ warunki odpowiedzialności/ świadomość sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Pranie pieniędzy/ warunki odpowiedzialności/ świadomość sprawcy
Wyrok:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 października 2009 roku; sygn. II AKa 184/09

Treść:

Warunkiem odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.k. jest, by przewidziane w nim wartości (walory) pochodziły z „korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego”, zatem niezbędne jest ustalenie owego czynu oraz korzyści bezpośrednio lub pośrednio z niego odniesionej przez sprawcę lub inną osobę, a następnie wprowadzanej do obrotu. Przez korzyść należy rozumieć wartość majątkową pochodzącą z popełnienia czynu zabronionego, także wartość, której podstawę stanowi stosunek prawny powstały w wyniku zabronionych prawnie zabiegów, a w tym wypadku tę część, która powstała w wyniku owych zabiegów. Korzyść odniesiona z czynu zabronionego po-średnio byłaby wartością uzyskaną bezpośrednio, a następnie przetworzoną na jakiś inny składnik majątku lub jego część. Sprawca prania brudnych pieniędzy musi swym zamiarem obejmować wszystkie znamiona przestępstwa, zatem należy mu wykazać świadomość posługiwania się wartościami majątkowymi o przestępczym po-chodzeniu oraz wolę udaremnienia lub znacznego utrudnienia identyfikacji tych pieniędzy przez uprawnione organy, zaś w przypadku z § 5 art. 299 k.k. – także wolę przestępczego współdziałania z innymi osobami, stanowiącego znamię typu kwalifikowanego.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 61]

Zobacz również: