Ochrona środowiska/ obszary specjalnej ochrony dzikiego ptactwa/ wyznaczenie koniecznej powierzchni

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Ochrona środowiska/ obszary specjalnej ochrony dzikiego ptactwa/ wyznaczenie koniecznej powierzchni
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. C-235/04
Treść:
Nie klasyfikując we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Balearów, Wysp Kanaryjskich jako obszarów specjalnej ochrony ptactwa obszarów wystarczających pod względem powierzchni, aby zapewnić ochronę wszystkim gatunkom ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy 79/409 Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zmienionej w szczególności dyrektywą Komisji 97/49/WE z dnia 29 lipca 1997 r., a także niewymienionym w tym załączniku gatunkom wędrownym, a we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Balearów, Wysp Kanaryjskich, Kastylii - La Manchy, Katalonii, Galicji i Walencji - obszarów wystarczających pod względem powierzchni, aby zapewnić ochronę tym gatunkom ptaków, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: