Przemieszczanie się/ poszukiwanie pracy/ zakres uprawnień

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Przemieszczanie się/ poszukiwanie pracy/ zakres uprawnień
Wyrok:
Wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003r., sygn. C-311/01
Treść:
Istotnym rozróżnieniem na gruncie prawa wspólnotowego jest podział na pracowników, którzy nie byli jeszcze zatrudnieni w danym państwie członkowskim i przemieszczają się tam w celu poszukiwania pracy, oraz pracowników, którzy już w tym państwie członkowskim są zatrudnieni lub-po okresie zatrudnienia-poszukują na jego terytorium kolejnej pracy. Pierwsza kategoria osób korzysta wyłącznie z zakazu dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, podczas gdy druga grupa pracowników ma ponadto prawo do takich przywilejów podatkowych i socjalnych, jakie posiadają pracownicy będący obywatelami tego państwa członkowskiego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck