Bezrobotny/ poszukiwanie pracy/ rejestracja

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Bezrobotny/ poszukiwanie pracy/ rejestracja
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005r., sygn. II SA/Wa
Treść:
Przepis art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy upoważnia organy samorządu powiatu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach uznania lub odmowy uznania danej osoby za bezrobotną. Brak jest natomiast takiego upoważnienia do rozstrzygania o statusie osoby poszukującej pracy. Rejestracja osoby zgłaszającej się w charakterze poszukującej pracy jest czynnością materialno - techniczną, która nie wymaga wydania równocześnie decyzji o odmowie uznania za osobę bezrobotną.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck