Upadłość/ zagrożenie niewypłacalnością/ działanie na szkodę wierzyciela

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Upadłość/ zagrożenie niewypłacalnością/ działanie na szkodę wierzyciela
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. I KZP 31/2000
Treść:
Zagrożonym niewypłacalnością w rozumieniu art. 300 § 1 k.k. może być każdy dłużnik podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. […] Przepis art. 300 § 1 k.k. penalizuje zachowanie, polegające na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub upadłością, który usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku. Oczywiste jest, że upadłość zagraża tylko podmiotowi gospodarczemu, gdyż za upadłego może być uznany wyłącznie przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów (art. 1 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – prawo upadłościowe – jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm.). Natomiast wątpliwości interpretacyjne budzi znaczenie słowa „niewypłacalność”, gdyż brak jest stosownego orzecznictwa w tym zakresie, a w doktrynie prezentowane są stanowiska rozbieżne. Przeważa pogląd, iż podmiotem czynu opisanego w art. 300 § 1 k.k. może być każdy dłużnik, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy też nie prowadzi działalności gospodarczej. Przeciwstawne stanowisko opiera się na założeniu, że w obrocie gospodarczym mogą brać udział tylko przedsiębiorcy, a słowo „niewypłacalność” dotyczy takich jednostek, których upadłości nie można ogłosić (por. art. 3 i art. 5 § 3 prawa upadłościowego). […] Obrót gospodarczy może odbywać się nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, tj. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sposób profesjonalny, lecz także pomiędzy takimi podmiotami a konsumentami, dla których transakcje mają charakter niezawodowy (por. K. Kruczalak: Prawo handlowe. Zarys wykładni. Warszawa 1997, s. 17).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2001 poz. 5

Zobacz również: