Działalność gospodarcza/ wpis do ewidencji/ odmowa wpisu

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ wpis do ewidencji/ odmowa wpisu
Wyrok:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 listopada 2010 roku; sygn. II SA/Go 773/09
Treść:
Pomimo iż przepisy regulujące składanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany w ewidencji nie przewidują expressis verbis badania zgodności wpisów z przepisami prawa, w obowiązującym stanie prawnym (konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego) obowiązek taki wypływa dla organów administracji publicznej wprost z naczelnej zasady praworządności (art. 6 i 7 k.p.a.). Stwierdzenie przez organ ewidencyjny przeszkód do pozytywnego załatwienia wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno skutkować rozstrzygnięciem w postaci decyzji administracyjnej odmownej. Konkretny przedsiębiorca będący osobą fizyczną może jednocześnie posiadać tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: