Działalność gospodarcza/ zezwolenie na prowadzenie/ odzysk odpadów

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ zezwolenie na prowadzenie/ odzysk odpadów
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. IV SA/Wa 777/07
Treść:
1. Wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach określać może czas jego obowiązywania tylko do chwili, gdy na podstawie art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o ile dana instalacja takiego pozwolenia wymaga. W razie braku takiego wymogu, kierując się treścią art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne byłoby wydanie zezwolenia na okres maksymalny, określony w ustawie o odpadach, tj. 10 lat, o ile w danych okolicznościach nie wystąpiłyby powody określenia tego okresu na czas krótszy.

2. Wymóg stacjonarności określony w przepisie art. 3 pkt 6 Prawa ochrony środowiska oznacza, aby urządzenia służące do odzysku odpadów pozostawały w jednym miejscu w czasie eksploatacji, aby były przeznaczone do użycia w jednym miejscu. Przyjmując stanowisko, że sama możliwość przemieszczenia urządzenia (zespołu urządzeń) wyklucza jego stacjonarność, możliwe byłoby skuteczne podejmowanie prób obejścia art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska wyłącznie poprzez techniczne umożliwienie takiego przemieszczania.

3. Jeżeli podmiot prowadzi nie tylko działalność w zakresie gospodarki odpadami, określoną w punkcie 5.1 załącznika, ale także działalność w przemyśle chemicznym w zakresie wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, to niezależnie od ilości wytwarzanych, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, wymagane jest do takiego wytwarzania uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: