Księgi wieczyste/ niezgodność treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym/ wytoczenie powództwa

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Księgi wieczyste/ niezgodność treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym/ wytoczenie powództwa
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 14 marca 2014 r.; sygn. III CZP 121/13
Treść:
Możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie wyłącza interesu prawnego wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka wpisana na niższym miejscu, w dochodzeniu ustalenia nieważności czynności prawnej ustanowienia hipoteki wpisanej z wyższym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej (art. 189 k.p.c.). Orzeczenia sądu, wydane w takich postępowaniach, mogą stanowić podstawę dokonania wpisu wykreślenia hipoteki.
Żródło:
strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl

Zobacz również: