Księgi wieczyste/ domniemanie zgodności wpisu ze stanem prawnym/ dekret warszawski

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Księgi wieczyste/ domniemanie zgodności wpisu ze stanem prawnym/ dekret warszawski
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 października 2008 r.; sygn. I SA/Wa 307/08
Treść:
1. Przejście własności nieruchomości warszawskich na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1946 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta W. na rzecz gminy Miasta W. (następnie Skarbu Państwa) miało charakter nacjonalizacyjny, wobec czego stan prawny wykazany w księgach wieczystych stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Dokonywanie dalszych wpisów w tych księgach na rzecz innych osób niż gmina Miasta W., stało się niedopuszczalne. Niezgodność księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym mająca charakter niezgodności z prawem publicznym, do którego należą normy nacjonalizacyjne, wyłącza też dopuszczalność powoływania się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. 2. Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym byłoby dopuszczalne, lecz tylko w sytuacji, gdy grunt nie byłby objęty działaniem dekretu warszawskiego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: