Dobra osobiste/ zadość uczynienie za krzywdę/ zasadzenie kwoty na cel społeczny

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ zadość uczynienie za krzywdę/ zasadzenie kwoty na cel społeczny
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 17 marca 2006r., sygn. I CSK 81/05
Treść:
1. W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 k.c.). 2. Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: