Bezpodstawne wzbogacenie/ awaria systemu komputerowego/ obowiązek zwrotu nienależnej korzyści

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Bezpodstawne wzbogacenie/ awaria systemu komputerowego/ obowiązek zwrotu nienależnej korzyści
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 grudnia 2006r., sygn. IV CSK 272/06
Treść:
?ródłem wzbogacenia mogą być różne zdarzenia. Odpowiedzialność z tego tytułu może powstać w wyniku działania wzbogaconego, także wbrew jego woli, z jego dobrą i złą wiarą, może też być rezultatem czynności zubożonego, a nawet sił przyrody (por. uzasadnienia w sprawach II CKN 58/98 oraz IV CSK 272/06). W rozpoznawanej sprawie źródłem bezpodstawnego wzbogacenia było właśnie to ostatnie zdarzenie. […] Przesunięcie majątkowe nastąpiło na skutek awarii systemu komputerowego, a zatem nastąpiło nie wskutek oświadczenia woli, lecz na skutek zdarzenia niezależnego od woli stron. W takiej sytuacji nie było podstaw do analizowania sprawy z punktu widzenia przepisów o wadzie oświadczenia woli w postaci błędu (art. 84 k.c.), a także innych - poza oczywiście art. 405 k.c. - przepisów powołanych w skardze kasacyjnej. Naruszenie art. 84 k.c. przez jego zastosowanie nie miało znaczenia, w sytuacji, gdy za podstawę rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny przyjął art. 405 k.c., uznając, że przesunięcie majątkowe nastąpiło wskutek awarii systemu komputerowego w powodowym banku. Wobec tego, że zdarzenie to miało tylko zewnętrzne cechy świadczenia, to nie mogło powstać roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, lecz jedynie roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. […] Podmiot, który został bezpodstawnie wzbogacony ma obowiązek zwrotu nienależnej korzyści.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: