Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość kierującego/ zakaz prowadzenia pojazdów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość kierującego/ zakaz prowadzenia pojazdów
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. I KZP 27/01
Treść:
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 2 k.k. sąd obowiązany jest orzec wobec sprawcy — na podstawie art. 42 § 2 k.k. — zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. […] Tak jednoznaczne sformułowanie omawianych przepisów wyklucza korygowanie ich treści za pomocą innych metod wykładni, w tym celowościowej czy systemowej. Taki zabieg w istocie prowadziłby do uchylania w drodze interpretacji mocy obowiązującej prawa stanowionego. Zauważyć ponadto należy, że jest faktem notoryjnym, iż nowelizacja kodeksu karnego, dokonana ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 548), była wyrazem tendencji do zaostrzenia represji karnej za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwym […].
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: