Ugoda administracyjna/ prawo budowlane/ interesy zainteresowanych stron

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Ugoda administracyjna/ prawo budowlane/ interesy zainteresowanych stron
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 5 marca 1984r., sygn. I SA 1946/83
Treść:
Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że strony są gotowe zawrzeć ugodę administracyjną, zgodną z przepisami prawa budowlanego co do lokalizacji obiektu budowlanego, organ administracji, który nie wykorzystuje tej możliwości i rozstrzyga sprawę bez uwzględnienia interesów obu stron zainteresowanych, narusza art. 13 i 114 KPA.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck