Droga postępowania administracyjnego/ usunięcie pojazdu/ wyłączenie drogi sądowej

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Droga postępowania administracyjnego/ usunięcie pojazdu/ wyłączenie drogi sądowej
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 czerwca 2007 r., sygn. III CZP 47/07
Treść:
Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.). […] Stosunek prawny, którego przedmiotem jest „parkowanie”, określane także w powołanych przepisach jako „przechowywanie” usuniętych pojazdów, nie ma charakteru cywilnoprawnego. Jest to typowy stosunek administracyjny powstały na skutek władczych działań organów administracyjnych, polegających na tym, że: po usunięciu pojazdu jego właściciel powiadamiany jest w trybie administracyjnym o przejściu pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w razie nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie (§ 5 rozp. MSWiA), podstawą do odbioru pojazdu jest zezwolenie administracyjne, którego wydanie uzależnione zostało między innymi od uiszczenia opłaty za usunięcie pojazdu i parkowanie (§ 6 rozp. MSWiA), zaś wysokość tej opłaty ustala rada powiatu (art. 130a ust. 6 p.r.d.). Po nieodebraniu pojazdu przez uprawnioną osobę i w związku z tym nastąpieniu skutku w postaci przejścia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, pomiędzy jednostką prowadzącą parking a nowym właściciel pojazdu, którym stał się Skarb Państwa, nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu. […] W rozważanym przypadku brak jest przepisu, który kreowałby między jednostką prowadzącą parking a Skarbem Państwa cywilnoprawny stosunek przechowania pojazdu. Nie jest nim ani art. 130a ust. 10 p.r.d. stanowiący, że pojazd nieodebrany przez jego właściciela, jako uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia się, przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy, ani żaden inny przepis zawarty w cytowanej ustawie i wydanych na jej podstawie aktach prawnych. […] Po zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieodebranego pojazdu, nowy jego właściciel, którym jest Skarb Państwa, wstępuje w taki stosunek administracyjny, jaki łączył dotychczasowego właściciela z podmiotem prowadzącym parking. Jeżeli więc wynikający z takiego stosunku administracyjnoprawnego spór dotyczy okresu, za jaki Skarb Państwa obciążony jest obowiązkiem uiszczenia opłaty za parkowanie, to uznać należało, że w sprawie z powództwa jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), droga sądowa jest niedopuszczalna.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 47

Zobacz również: