Rejestracja pojazdu/ nabicie numerów na nadwoziu/ własność nabyta przez zasiedzenie

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Rejestracja pojazdu/ nabicie numerów na nadwoziu/ własność nabyta przez zasiedzenie
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 21 stycznia 1999r., sygn. II SA 1694/98
Treść:
Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Jerzego G. na decyzję Wojewody (...) z dnia 21 maja 1998 r. w przedmiocie odmowy wydania skierowania na nabicie numerów na nadwoziu /podwoziu/ i silniku samochodu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną przez nią w mocy decyzję organu I instancji, a także - zgodnie z art. 55 ust. 1 powyższej ustawy - zasądził od Wojewody (...) na rzecz skarżącego sześćset złotych tytułem zwroty kosztów postępowania. […] Sąd Rejonowy dla W. P. Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 30 stycznia 1998 r. (...) stwierdził nabycie na własność przez zasiedzenie samochodu osobowego marki Polonez numer rejestracyjny (...) przez Jerzego G. Ze złożonej ekspertyzy kryminalistycznej, wykonanej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy (...) Policji w W. na zlecenia Komendy Rejonowej Policji w W., a dotyczącej oceny oznakowań identyfikacyjnych w samochodzie marki Polonez nr rejestr. (...), wynika, że numer nadwozia nie jest numerem fabrycznym. Także numer silnika nie jest fabryczny, a pierwotne oznakowanie zostało mechanicznie usunięte /zeszlifowane/. Obecny numer silnika nabito powtórnie. […] Skarżący ma prawo własności samochodu, a więc nadwozia oraz silnika, stanowiących jego części składowe /prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego (...) Wydział I Cywilny z dnia 30 stycznia 1998 r. (...) stwierdzające nabycie przez Jerzego G. na własność przez zasiedzenie samochodu osobowego marki Polonez numer rejestracyjny (...)/.Z akt sprawy wynika, że po kradzieży w 1993 r. samochodu jego pierwszej właścicielce sfałszowano w samochodzie numer nadwozia i silnika. W tej sytuacji należy nadać i wybić nowe numery na nadwoziu i silniku, samochód bowiem po zakończeniu postępowania karnego /umorzeniu postępowania przygotowawczego z powodu niewykrycia sprawców kradzieży/ został wydany skarżącemu a Sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdził - jak już była o tym mowa - nabycie przez niego własności przez zasiedzenie. Taka sytuacja, zdaniem Sądu, mieści się w przepisie par. 2 ust. 1 pkt 4 instrukcji w sprawie nadawania i wybijania numerów na podwoziach /nadwoziach/ i silnikach oraz wykonywania tabliczek zastępczych, stanowiącej jako załącznik nr 7 integralną część wyżej cytowanego zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października 1995 r. /zarządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia z art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 ze zm. - przed wejściem w życie Konstytucji RP/. W przepisie tym chodzi o każdą sytuację odzyskania po kradzieży podwozia oraz silnika ze sfałszowanymi numerami przez osobę, która może wykazać się udokumentowanym tytułem własności do pojazdu, a nie tylko o właściciela, który utracił pojazd w wyniku kradzieży, a następnie go odzyskał.
Żródło:
Baza orzeczeń NSA http://cbo.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?f=16213bbo