Broń i amunicja/ zezwolenie na posiadanie/ zagrożenie dla życia i zdrowia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Broń i amunicja/ zezwolenie na posiadanie/ zagrożenie dla życia i zdrowia
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2006r., sygn. VI SA/Wa 469/06
Treść:
1. Sam rodzaj wykonywanej pracy, (np. w charakterze funkcjonariusza Policji) nie uzasadnia wydania pozwolenia na broń. 2. W pierwszym rzędzie powinna być wykorzystana droga uzyskania pozwolenia dysponowania bronią przez funkcjonariusza Policji na podstawie polecenia kierownika jednostki. Nie oznacza to, iż niewykorzystanie tej drogi zamyka możliwość ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni prywatnej po wykazaniu obiektywnych a nie subiektywnych okoliczności dotyczących zagrożenia osobistego. Poparcie wniosku przez bezpośredniego przełożonego, nie stanowi decydującej przesłanki do wydania wnioskowanego pozwolenia. [….] Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie uzasadniają jego wydanie. Oznacza to, że decyzja wydana zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu ma charakter uznaniowy, przy czym organy Policji nie mogą kierować się swobodnym uznaniem przy wydawaniu przedmiotowych pozwoleń, mają natomiast prawo swobodnej oceny materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.) przy ustalaniu, czy sytuacja faktyczna ubiegającego się o pozwolenie uzasadnia jego wydanie. Wydanie pozwolenia na posiadanie broni musi być więc w każdym indywidualnym przypadku uzasadnione szczególnymi okolicznościami faktycznymi. Nie mogą to być okoliczności subiektywne, lecz obiektywnie istniejące. W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie organy policji ustosunkowały się do istotnych argumentów przedstawionych przez skarżącego właściwie oceniając przytoczone przez skarżącego okoliczności faktyczne w aspekcie zagrożenia życia lub zdrowia, oceniły całokształt zebranego w toku postępowania administracyjnego materiał dowodowy i uzasadniły, dlaczego uważają, że skarżący Andrzej I. nie znajduje się w sytuacji szczególnego zagrożenia jego życia i zdrowia, usprawiedliwiającej wydanie mu pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy w pełni podzielić pogląd zawarty w uzasadnieniu decyzji wydanych przez organy obu instancji, iż okolicznością faktyczną uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub zdrowia wnioskodawcy. Ocena, zaś czy w konkretnym przypadku takie szczególne zagrożenie występuje, należy do organów policji, które w tym zakresie mogą prowadzić bardziej lub mniej rygorystyczną politykę, a jej zasady nie podlegają kontroli Sądu, który kontroluje wyłącznie, to czy ocena nie ma cech dowolności oraz czy przy wydawaniu decyzji nie zostały naruszone przepisy (tak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2002.09.06, sygn. akt III SA 3456/00, LEX nr 137839).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: