Bezczynność organu/ żądanie wszczęcia postępowania/ uprawnienie prokuratora

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Bezczynność organu/ żądanie wszczęcia postępowania/ uprawnienie prokuratora
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2006r., sygn. II OSK 950/05
Treść:
Art. 85a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.), daje podstawy prawne do działania z urzędu właściwego organu. W razie bezczynności organu, wyłącznie podmioty powołane do ochrony praworządności (prokurator) mogą domagać się wszczęcia postępowania z urzędu (art. 182 k.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"