Wszystkich wpisów 1798. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 931 - 946. Dodaj swój wpis

Gästebuch

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

Klauzula informacyjna (RODO)
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:
1. Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
3. Dane osobowe w postaci adresu IP Internauty dokonującego wpisu/zapytania w Księdze Gości przetwarzane są w celu udzielenie odpowiedzi na pytanie Czytelnika.
4. W/w dane osobowe są przechowywane na serwerze strony, a dostęp do nich maja jedynie administratorzy serwisu.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Zadanie pytania wiąże się z odnotowaniem w systemie adresu IP.

 • Nick: internauta

  Data dodania: 2009-07-12 00:37:58

  Odnośnie dostępności samej strony www: Oczywiście strona jest dostępna dla niewidzących, ale co z widzącymi? Proszę poprawić widoczność menu w prawym górnym rogu strony (mapa strony itp) żeby było widoczne tak jak w dziale BIP. W menu głównym natomiast świetnie Państwo rozwiązali kwestię tooltipów, które wyświetlają tekst identyczny z treścią linku :). Czyli np najeżdżając na \"kontakt\" dowiem się, że to \"kontakt\". Po usunięciu tych niedogodności będzie już chyba naprawdę dobrze. Jako zwycięzca konkursu i przykład dla innych, powinni Państwo zadbać o te kwestie.

 • Nick: MS

  Data dodania: 2009-07-10 17:00:38

  Co to za bzdura art 119 jest o pismie procesowy a nie zawiadomieniu a co z anonimami przecierrz takie niezawieraja zadnej wiadomosci o zawiadamiajacym o przestepstwie czy zawiadomienie karzde nie powinno byc sprawdzone i dopiero wtedy ewentualnie wszczete postepowanie lub niepodjete?????????

 • Nick: Odp. dla BS

  Data dodania: 2009-07-10 15:03:50

  Odp. dla BS – W chwili obecnej nie ma możliwości składania pism procesowych ani drogą mailową, ani tym bardziej za pomocą faksu. Należy zauważyć, że art. 132 §3 kpk określa niektóre sposoby doręczania pism przeznaczonych dla uczestników postępowania. Oznacza to, że jeżeli w czasie przesłuchania w charakterze np. świadka osoba jako adres do korespondencji poda adres swojego e-maila to osobie tej można doręczać za pośrednictwem korespondencji mailowej orzeczenia, zarządzenia i wszelkie pisma przeznaczone dla tej osoby. Zasada ta, przynajmniej na razie nie działa w drugą stronę, to znaczy, że uczestnicy postępowania nie mogą wykorzystywać poczty elektronicznej jako sposobu przesyłania pism procesowych. Prosimy o zapoznanie się z INFORMACJĄ DLA KIERUJĄCYCH KORESPONDENCJĘ DROGĄ MEILOWĄ  . Faks prawdopodobnie nigdy nie będzie uznany za urządzenie informatyczne z przyczyn opisanych w treści precedensu Doręczenia/ Sposoby/ Faks. (ml). 

 • Nick: BS

  Data dodania: 2009-07-09 17:32:39

  Czy pisma procesowe do prokuratury można składać za pomocą faksu?

 • Nick: Red. do Mundis_Asmoday

  Data dodania: 2009-07-06 13:55:57

  Odp. dla Mundis_Asmoday - Na wstępie zaznaczamy, że odniesiemy się tylko do części korespondencji internauty. Zasady dotyczące miejsc pochówku zwłok określa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 wskazanej ustawy „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.” Pogrzeb morski polegający na zatopieniu zwłok w morzu dopuszczalny jest tylko wówczas, gdy zgon osoby nastąpił na pełnym morzu i okręt nie może w przeciągu 24 godzin od chwili śmierci przybyć do portu objętego programem podróży. Naruszenie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny. Co do formy pogrzebu – nie ma prawnej możliwości zakazania komukolwiek uczestniczenia w pogrzebie, czy odwiedzania grobu, ponieważ cmentarze są miejscami ogólnodostępnymi i realizacja tego życzenia byłaby niemożliwa. Osoba chora psychicznie nie może skutecznie sporządzić testamentu (ani osobiście, ani w innej formie), ponieważ testament znajduje się ona w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji lub wyrażenie woli i taki testament jest z mocy prawa nieważny. Nie podamy adresu żadnej kancelarii adwokackiej, która mogłaby zając się opisanymi problemami internauty. Informacje na temat rodzajów usług (także nadzoru nad wykonywaniem ostatniej woli zmarłego) świadczonych przez poszczególnych adwokatów można uzyskać w Okręgowych Radach Adwokackich. (ml)

 • Nick: Red. do Joanny

  Data dodania: 2009-07-06 13:55:18

  Odp. dla Joanny – Przede wszystkim pragniemy zauważyć, że udzielane na łamach „Księgi Gości” odpowiedzi nie mogą stanowić oceny działań podejmowanych przez organy ścigania. W przypadku zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia postępowania i podejmowanych w jego ramach czynności swoje uwagi i wnioski najlepiej wyartykułować w piśmie kierowanym do Policji, do osób pełniących tam funkcje kierownicze, co zresztą Pani uczyniła. W opisanym przez Panią przypadku najważniejszą kwestią pozostaje wytypowanie sprawcy, zebranie dowodów umożliwiających pociągnięcie go do odpowiedzialności, jak również naprawienie wyrządzonej szkody. W tym zakresie zarówno cele postępowania karnego, jak i w sprawach o wykroczenia są analogiczne. Podane Policji informacje odnoszące się do osób i sytuacji mogących mieć związek z zaistniałym zdarzeniem na pewno zostaną zweryfikowane. W odniesieniu zaś do wartości szkody, to jej ustalenie może ulec modyfikacji, w stosunku to tego - podanego „na gorąco”, do protokołu. Taka modyfikacja może być skutkiem, dla przykładu, określenia wartości szkody przez zestawienie dokonane przez lub po konsultacji z osobą prowadzącą zakład blacharski, a zatem kompetentną w tej kwestii. Co istotne, samej szkody, w oderwaniu już od odpowiedzialności karnej, czy wykroczeniowej sprawcy, można dochodzić na gruncie postępowania cywilnego, w oparciu o przepis artykułu 415 kodeksu cywilnego. Co również istotne, z przedstawionego przez Panią opisu zdarzenia wynika nadto, iż poza samym zniszczeniem mienia, mogło dojść - przy przyjęciu, iż sprawca działał z terenu Pani posesji, do zaistnienia przestępstwa naruszenia miru domowego. Warunkiem jednakże odpowiedzialności jest tu posiadanie ogrodzenia. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 193 kodeksu karnego, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu. (rg)

 • Nick: Mundis_Asmoday

  Data dodania: 2009-07-03 09:16:00

  Jeszcze odnonie ostatniej woli zmarlego. A jesli chodzi o dlugoletnie przechowywanie urny z prochami w mieszkaniu,to czynila tak jedna z mieszkanek--z reszta znana policji--mieszkanka ul. Jednoci Robotniczej. Po kilku latach takiego przechowywania prochow syna w urnie na fortepianie (odor byl straszny,bo mieszkali na parterze). Ostatnio pochowola dwoje swoich dzieci i ci maja \"normalne\" groby, nie wiem jak z urna z prochami syna; czy w dalszym ciagu stoi na fortepianie czy komodzie czy moze spoczela obok braci na Cmentarzu Komunalnym.....A moze ostatnia wola p. M. bylo-nawet po smierci pozostac z rodzina? No coz ja nie mam nic przeciwko temu-choc z wlasna rodzina bym raczej w ten sposob pozostawac nie chcial-zawsze bylem im zawada,a teraz mam byc ozdob? To ja juz wole towarzystwo rzecznych lub morskich rybek:) […]

 • Nick: Mundis_Asmoday

  Data dodania: 2009-07-02 23:17:09

  Mam wazne pytanie. Jesli jakas osoba jest nieuleczalnie chora i jej zycie wkrotce sie skonczy,a przy tym ta osoba nie zyczy sobie standardowego-jak na katolickie i nie tylko katolickie realia pogrzebu,tylko kremacji z rozsypaniem prochow w wyznaczonym przez nia miejscu. czyli,ze taka osoba nie zyczy sobie lokalnego kwaterunku z pomnikiem-z personaliami i ewentualnym zdjeciem na cmentarzu. Nie zyczy sobie aby jego personaliami podane do publicznej wiadomosci w nekrologu znaalzly sie w lokalnych i nie tylko lokalnych mediac. Jesli taka osoba za zycia nie zyczy sobie podczs stanu terminalnego tzw. ostatniego namaszczenia,a po smierci na pogrzebie ksiedza-czy innego duchownego i denominacja nie ma tu zadnego znaczenia. Orkiestry,znajomych-pomijajac naajblizsza rodzine;MATKA,BRACIA,SIOSTRY,ZONA,DZIECI,swieckich przemowien-przedstawicieli zakladu pracy,kolka lowieckiego iitd. CZy zachodza mocne przeslaanki PRAWNE,ktore przy stanowczej i spisanej w kompetentnej placowce prawnejwoli pozwola stanowczo-nawet wbrew woli rodziny-wyegzekwowac ostatnia-notarialna WOLE ZMARLEGO? Zwlaszcza,ze powod cierpi na przewlekla chorobe psychiczna-przy bardzo dlugich okresach remisji? Poza tym jest notowany,jako uzalezniony w przeszlosci od srodkow psychoaktywnych i alkoholu-byl leczony z tego powodu. Gdzie nalezy sie udac,zeby zpisac taki testament,ktory-nawet pod grozba przymusu bezposredniego z reki uprawnionyych orgaanow jest w stanie sprzeczne z wola zmarlego postanowienia powziete niejako na lozu smierci. Prosze o porady prawne i namiary na ewentualne-prawne kancelarie zajmujace sie i egzekwujace konsekwentnie ostatnia wole umierajacego--z gory dziekuje i prosze o pomoc prawna,gdyz czsu pozostalo mi niewiele.

 • Nick: Red. do zawiedzionej

  Data dodania: 2009-07-01 09:38:36

  Odp. dla zawiedzionej – Niestety nie mamy dla Pani dobrych wiadomości. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowę obiektu budowlanego można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jeżeli obowiązek ten nie został dopełniony właściwy organ budowlany nakazuje w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Artykuł 49 Prawa budowlanego przewiduje możliwość legalizacji „samowoli budowlanej”. Koniecznym warunkiem takiej legalizacji jest uiszczenie przez właściciela opłaty legalizacyjnej. W tym przypadku jest bez znaczenia, czy osoba, która dopuściła się samowoli budowlanej i aktualny właściciel budowli to ta sama osoba. Obowiązek przywrócenia stanu zgodnego z prawem, poprzez rozbiórkę samowoli albo uiszczenie opłaty legalizacyjnej zawsze ciąży na właścicielu (czy tak jak w opisanym przypadku na wszystkich współwłaścicielach). W przypadku gdyby doszło do zniesienia wspólności majątkowej koszty związane z legalizacją lub rozbiórką mogą być uwzględnione przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego. W sytuacji, gdyby inna osoba kupiła nieruchomość, na której znajduje się samowola budowlana to właśnie ona, a nie poprzedni właściciel, byłaby zobowiązana do rozbiórki lub uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Osobie takiej przysługiwałoby jedynie roszczenie zwrotne w stosunku do poprzedniego właściciela. Należy dodać, że jeżeli ma Pani wątpliwości co do legalności działań organu administracji może się Pani z tym zwrócić do właściwej miejscowo prokuratury w celu zbadania przez prokuratora, czy działanie organu administracji było zgodne z prawem ponieważ zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego „prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.”. (ml/tś).

 • Nick: Red. do czytelnika

  Data dodania: 2009-06-25 09:07:38

  Odp. dla czytelnika - Zgodnie z art. 116 kpk „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu”. Takie oświadczenie nie stanowi dowodu w postępowaniu karnym, a w szczególności nie może zastąpić wyjaśnień oskarżonego. Może natomiast zawierać wnioski dowodowe (np. o przesłuchanie określonych osób). W toku rozprawy przed sądem oskarżony nie jest obecnie uprawniony do składania wyjaśnień w formie pisemnej. W doktrynie wskazuje się na to, że ustne składanie wyjaśnień przez oskarżonego jest jednym z przejawów jawności rozprawy głównej. (ml)

 • Nick: Red. do Marii

  Data dodania: 2009-06-24 23:15:58

  Odp. dla Marii – Podstawą do obliczania biegu terminu przedawnienia będzie czyn z art. 207 § 1 kk ponieważ spośród przestępstw, których popełnienie zarzucono Pani mężowi jest on zagrożony najwyższą karą – do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią punktu 3 art. 101 kodeksu karnego Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, (a nie przekraczającą 5 lat – przyp. red.). Biorąc pod uwagę tylko ten przepis karalność przestępstwa znęcania uległaby przedawnieniu ponieważ minęło ponad 10 lat od lutego 1998 roku – końcowego momentu przestępstwa trwałego. Tak jednak nie jest z uwagi na to, że jeżeli w okresie biegu przedawnienia (w tym przypadku 10 lat od chwili popełnienia przestępstwa) wszczęto postępowanie przeciwko osobie (wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów) wobec Pani męża okres przedawnienia wydłuża się o 10 lat. Zdaniem Redakcji tak długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozpoznania sprawy jest niepokojącym sygnałem. Może np. budzić wątpliwości co do tego, czy akta sprawy gdzieś nie zaginęły. Wprawdzie od momentu wniesienia aktu oskarżenia dysponentem sprawy jest sąd, ale w celu wyjaśnienia tej kwestii może Pani zwrócić się także do prokuratury, która skierowała akt oskarżenia do sądu z prośbą o informację o stanie sprawy. (ml).

 • Nick: Joanna

  Data dodania: 2009-06-24 11:19:34

  Dzień dobry zwracam się do Państwa z ogromną prośbą jak sobie poradzić z następującą sprawą. Chodzi o to czy działania podjęte przez organy ścigania są prawidłowe. Miesiąc temu ktoś wszedł na moją posesję ogrodzoną z każdej strony, jedynie brak bramy i w części elementów z przodu - frontu ogrodzenia. Dom znajduje się 30m od ogrodzenia, a zarazem drogi głównej i dokonał zniszczenia pojazdu znajdującego się tuż obok domu (ok 1,5m). Wandal przyszedł z kostką brukową, na której umieścił napis \"moja kasa\". Najście było planowane ponieważ uszkodzono pojazd o godz 24, jak zgasły lampy uliczne. Zniszczył całą maskę pojazdu. Wezwałam policję, przybyły funkcjonariusz wmawiał mi i mężowi, że może to przypadkowi wandale, ale ja stanowczo zaprzeczyłam aby to był przypadek, policjant nie zrobił zdjęć tylko opisał uszkodzenia, kostki nie podniósł i nie oglądną. W czasie spisywania proponował, ze szkoda jest do 240,- zł, natomiast ja zaprzeczyłam mówiąc, że najmniej 300-400 zł. Pisał wszystko w mojej obecności, gdy odjeżdzał mój mąż podniósł kostkę i wówczas okazało się, że na odwrocie są te napisy, wówczas policjant przez okno w pojeżdzie zabrał tę kostke i kazał sobie pomyśleć i przypomnieć komu jesteśmy winni pieniądze, ja odpowiedziałam z całą stanowczością, że nie mamy zobowiązań czy długów, ale on kazał się zastanowić. Kontaktowałam się z policją, że się boimy , czujemy się zagrożeni,odesłano mnie do dzielnicowego, że on ma sprawę przekazaną. Pojechałam do Dzielnicowego on zrobił oczy, że niczego nie ma zabrał nr telefonu, miał się kontaktować, znowu była cisza i znowu moje ponaglenia, ale nikt nie miał czasu na rozmowę z nami. Napisałam pismo do Komendanta posterunku (tydzień od zdarzenia), w którym napisałam, że po sprawdzeniu koszt naprawy pojazdu zniszczonego wyniesie 1700,- zł i proszę o sciganie sprawcy jednocześnie ponownie poinformowałam, że nie posiadam jakichkolwiek długów, że mam jedynie kredyt na dom w banku i nigdy nie zalegałam z wpłatami, nie mam wrogów i nikt nie zgłaszał się, że może jestem mu coś zobowiązana. Po tym piśmie znowu wydzwaniałam i czy coś się dzieje w mojej sprawie bo boimy sie dzieci nie śpią w nocy itp. Obecnie znowu po polowaniu na komendanta dowiedziałam się, że mają dużo spraw, a moja sprawa prowadzona jest jako wykroczenie i sama podpisałam protokół w którym została wskazana kwota uszkodzonego mienia na 240,- i przyjęłam pouczenie pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia. jestem w szoku, to prawda, że podpisałam protokół, ale nie zwróciłam uwagi na kwotę jaką wpisał policjant. Z mężem obydwoje byliśmy i mówiliśmy, że koszt naprawy jest dużo wyższy, byłam zdenerwowana tym zajściem i dlatego ufałam, że policjant podaje tak jak mówię. Teraz wmawiają mi, że jest to wykroczenie i mają czas, nie mają ludzi mogą wydłużyć termin do 3 miesięcy i nic nie muszą do 6 tygodni bo to jest wykroczenie. Dodatkowo w piśmie, podałam im wysyłane na mój nr dziwne teksty, które jestem przekonana, że mają związek z tym zniszczeniem, ponadto dnia następnego auto miało iść do naprawy do zakładu w którym szybciej delikatnie uczniowie zniszczyli element, który został przez wandala zniszczony. Więc wskazałam też zakład naprawczy, ponieważ mieli ci praktykanci dokonać naprawy na własny koszt - i dziwne, że uszkodzenie w noc przed dokonaniem naprawy i to ten właśnie element. Policja mówi, że ma mało ludzi i dużo spraw. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję

 • Nick: czytelnik

  Data dodania: 2009-06-23 10:11:19

  Serdecznie pozdrawiam. Czy oskarżony na początku rozprawy może złożyć oświadczenie w formie pisemnej do akt bez odczytywania go sądowi. I jak traktowane są takie oświadczenie, czy mają jakąś wartość dowodową czy tylko informacyjną.

 • Nick: Maria

  Data dodania: 2009-06-19 20:03:08

  Uprzejmie prosze o udzielenie odpowiedzi dotyczacej przedawnienia. Maz moj zostal oskarzony przez prokurature w roku 1998, ze znecal sie nademna fizycznie i psychicznie od stycznia 1994 do lutego 1998 i w lutym 1998 r. dokonal uszkodzenia mojego ciala (zwolnienie ponizej 7 dni) tj. o czyn z art. 207§ 1 kk i 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Czy to uleglo przedawnieniu bo w sadzie lezy 10 lat i nic sie nie dzieje.A moze juz umozono bo maz mi powiedzial ze juz dawno. Dziekuje

 • Nick: zawiedziona

  Data dodania: 2009-06-10 11:05:40

  Co w takiej hipotetycznej sutacji może się stać, gdy na już istniejącym domu mieszkalnym, mąż będąc jedynym właścicielem dokonał bez zezwolenia nadbudowy? W następnych dwóch latach przekazał ten nadbudowany dom do majątku wspólnego małżeństwa zawartego wcześniej, przed nadbudową. Sytuacja wydaje się być trudna, bo nadzór budowlany w myśl prawa budowlanego po wejściu tej nieruchomości do majątku wspólnego wydał decyzję i ukarał i żonę karą 50 tys. zł. Jaka jest wówczas odpowiedziałność drugiego małżonków i majątku wspólnego? Skoro mąż sam się wcześniej rozporządził majątkiem i postąpił wbrew obowiązującemu prawu. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam redagujących odpowiedzi.